Συνεργάτες

Ο σύλλογος Mi Hijo y Yo πραγματοποίησε ως πιλοτική εμπειρία το 2015 την εκπαίδευση σχετικά με τον αυτισμό σε 350 εργαζόμενους μιας εταιρείας, όπως είναι τα σούπερ μάρκετ alcampo, με σκοπό να τους ευαισθητοποιήσει και να μπορέσουν να κατανοήσουν τη λειτουργία του αυτισμού. Συνεργαζόμαστε επίσης με περισσότερες εταιρείες που θέλουν να διαμορφωθούν στον αυτισμό για τους μελλοντικούς εργαζόμενους και να προετοιμαστούν στον τομέα της εργασιακής ένταξης στον αυτισμό”.

Η STANDO LTD (STANDOUTEDU) είναι ένας ερευνητικός και εκπαιδευτικός οργανισμός με έδρα την Κύπρο, αφιερωμένος στην προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας. Είμαστε, ταυτόχρονα, ένα εγκεκριμένο Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, διαπιστευμένο από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Κύπρου. Η δύναμη της επιχείρησής μας έγκειται κυρίως στην ομάδα μας με υψηλά προσόντα και στο εκτεταμένο δίκτυο διεθνών συνεργατών της. Η STANDO LTD απασχολεί 5 άτομα πλήρους απασχόλησης, 10 άτομα μερικής απασχόλησης και περισσότερους από 20 εθελοντές. Οι δυναμικοί και έμπειροι ακαδημαϊκοί, ερευνητές και επαγγελματίες μας δεσμεύονται στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων μεγάλης κλίμακας και συνεργάζονται με οργανισμούς από την Κύπρο και όλο τον κόσμο. Συμμετέχουμε ενεργά στο σχεδιασμό και την υλοποίηση εθνικών και διεθνών έργων, με στόχο την παροχή καινοτόμων λύσεων που διευκολύνουν την ανάπτυξη των ανθρώπων και τη συνοχή των κοινωνιών. Από το 2016, παρέχουμε μια σειρά από επαγγελματικές και ακαδημαϊκές εκπαιδεύσεις στο πλαίσιο του Erasmus+ KA1 και KA2, καθώς και μαθήματα, σεμινάρια και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε διάφορες ομάδες-στόχους (παιδιά, φοιτητές, νέους, εκπαιδευτικούς, φορείς χάραξης πολιτικής, γονείς, ενήλικες), εκπαιδευόμενους και προσωπικό φορέων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) και Κέντρων Ενηλίκων.
 
Το όραμά μας είναι να γίνουμε ένας από τους κορυφαίους ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς οργανισμούς στην Ευρώπη, αναγνωρισμένος για την αριστεία του στις ερευνητικές προόδους και τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες που προσφέρει σε ποικίλα πλαίσια και πελάτες.
 
Αποστολή μας είναι να δώσουμε στην εκπαίδευση μια νέα διάσταση μέσω καινοτόμων προγραμμάτων και διδακτικών πρακτικών και να προωθήσουμε την έρευνα αιχμής που συμβάλλει στη βελτίωση της εκπαίδευσης στο σημερινό πολύπλοκο παγκόσμιο περιβάλλον.
 
Η επιχείρησή μας προωθεί τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, την ανάπτυξη των επαγγελματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών, των νέων και των ενηλίκων, ώστε να είναι σε θέση να προσαρμοστούν και να ενταχθούν αποτελεσματικά σε μια δυναμική κοινωνία. Δεσμευόμαστε επίσης για την κοινωνική ενσωμάτωση και δίνουμε ίσες ευκαιρίες στην εκμάθηση επαγγελματικών δεξιοτήτων για τις πιο μειονεκτούσες ομάδες ανθρώπων, για όσους έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κοινωνικά προβλήματα και για όσους διατρέχουν υψηλό κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού. Στόχος μας είναι να συμβάλλουμε στην οικονομική και πολιτική ανάπτυξη των ατόμων, μέσω της δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη σύμφωνα με τις τρέχουσες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Επιθυμούμε να ενισχύσουμε την ενδυνάμωση των ανθρώπων, την επιχειρηματικότητα, τη δημιουργικότητα, την κοινωνική ένταξη και την αποδοχή της πολιτισμικής ποικιλομορφίας μέσω της διαπολιτισμικής μάθησης. Ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους να αναπτύξουν τις ιδέες και τις πρωτοβουλίες τους σε συγκεκριμένα έργα και τείνουμε να αναπτύξουμε τη δημιουργικότητα και τις επιχειρηματικές τους δεξιότητες. Υιοθετούμε και υλοποιούμε διάφορες καινοτόμες πρωτοβουλίες στον τομέα της τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης, παρέχοντας πληροφόρηση, συμβουλευτική, κατάρτιση τόσο σε νέους όσο και σε επαγγελματίες.
 
Ιστοσελίδα: https://www.standoutedu.com/
“Η CESIE είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2001, εμπνευσμένος από το έργο και τις θεωρίες του Ιταλού κοινωνιολόγου Danilo Dolci (1924-1997). Η CESIE συμβάλλει στην ενεργό συμμετοχή των ανθρώπων, των κοινωνιών των πολιτών και των θεσμικών οργάνων μέσω της υλοποίησης σχεδίων σε διάφορους θεματικούς τομείς, προς την κατεύθυνση της προώθησης της ανάπτυξης και της εξέλιξης, εκτιμώντας πάντοτε την ποικιλομορφία με σεβασμό στην ηθική και την ανθρώπινη ανάπτυξη.
 
Το CESIE στοχεύει στην υποστήριξη των ατόμων στην απόκτηση και ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων και βασικών ικανοτήτων, στην ανάπτυξη σχετικών και υψηλής ποιότητας δεξιοτήτων και ικανοτήτων, προκειμένου να προωθηθεί η απασχολησιμότητα και η κοινωνικοεκπαιδευτική και προσωπική ανάπτυξη. Συνδέει ενεργά την έρευνα με τη δράση χρησιμοποιώντας καινοτόμες μαθησιακές προσεγγίσεις και μη τυπικές εκπαιδευτικές μεθοδολογίες για την αύξηση και βελτίωση των διαδικασιών καινοτομίας με προσανατολισμό στο μέλλον στον εκπαιδευτικό, κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό τομέα.
 
Αποστολή μας είναι η προώθηση της ανάπτυξης μέσω καινοτόμων και συμμετοχικών εκπαιδευτικών προσεγγίσεων.
 
Για την εκπλήρωση της αποστολής της, η CESIE επιδιώκει τους ακόλουθους στόχους:
 
Βελτίωση της δια βίου εκπαίδευσης στην Ευρώπη μέσω διακρατικών σχεδίων στα οποία συμμετέχουν τοπικές κοινότητες
Προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης των γειτονικών περιοχών και πέραν αυτών μέσω της κατάρτισης και της εκπαίδευσης
Προώθηση της προόδου και της καινοτομίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και την έρευνα
Υποστήριξη της μαθησιακής κινητικότητας για άτομα όλων των ηλικιών, διασυνοριακά και τομεακά
Να τονωθεί η τοπική ανάπτυξη με την προσαρμογή διεθνών καλών πρακτικών και μεθόδων
Ως ευρωπαϊκό κέντρο μελετών και πρωτοβουλιών, ο οργανισμός είναι αφιερωμένος στην προώθηση της έρευνας και της ανάπτυξης, ώστε να αυξήσει και να βελτιώσει τις διαδικασίες καινοτομίας με προσανατολισμό προς το μέλλον στον εκπαιδευτικό, κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό τομέα, πιστεύοντας στη διατομεακή συνεργασία οργανισμών που συνεργάζονται σε ετερογενείς τομείς και τομείς.
 
Δικτυακός τόπος: https://cesie.org/en/”
Το Fundación INTRAS είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός αφιερωμένος στην έρευνα και την παρέμβαση στον τομέα της ψυχικής υγείας στην Ισπανία, από το 1994. Απασχολεί περίπου 270 επαγγελματίες σε 24 κέντρα και υπηρεσίες σε όλη την περιοχή της Καστίλλης και Λεόν. Οι υπηρεσίες και τα προγράμματα του οργανισμού βασίζονται στην προσέγγιση της ανάκαμψης, ενδυναμώνοντας τα άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας να ζήσουν μια αυτοκαθοριζόμενη και γεμάτη αυτοπεποίθηση ζωή.
 
Το INTRAS προσφέρει ποικίλες υπηρεσίες και δραστηριότητες, όπως στέγαση σε δομές φιλοξενίας και υποστηριζόμενα διαμερίσματα, προγράμματα ψυχοκοινωνικής και εργασιακής αποκατάστασης, επαγγελματική και επαγγελματική κατάρτιση, τοποθέτηση σε θέσεις εργασίας και επαγγελματική καθοδήγηση, καθώς και άφθονη ποικιλία καλλιτεχνικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων.
 
Η αξία που βρίσκεται στο επίκεντρο του Ιδρύματος INTRAS είναι ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο των πλαισίων παροχής υπηρεσιών υγείας και κοινωνικών υπηρεσιών. Το Ίδρυμα εργάζεται για τη συνεχή βελτίωση μέσω της ανταλλαγής καλών πρακτικών και συμβάλλει στην καινοτομία στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας.
 
Δικτυακός τόπος: https://www.intras.es/
“Το Ίδρυμα ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2018 από μια ομάδα μελών οικογενειών ατόμων με αυτισμό. Είναι ένας μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε για την επιδίωξη στόχων γενικής πρόνοιας, τη βελτίωση της κοινωνικής προστασίας και της υγείας, τη βελτίωση της θέσης των ατόμων με αναπηρία, τη φροντίδα των παιδιών, των νέων και των ηλικιωμένων, ειδικότερα:
 
– Βελτίωση της ζωής των ατόμων με νοητική αναπηρία και αυτισμό και των οικογενειών τους με έμφαση στην προστασία, προώθηση και άσκηση των διεθνώς καθιερωμένων προτύπων στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ατομικών ελευθεριών.
 
– Βελτίωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τις ανάγκες των ατόμων με αυτισμό και νοητική αναπηρία.
 
– Ενθάρρυνση και υλοποίηση δραστηριοτήτων σε μια ευρύτερη κοινωνική ατζέντα που δίνουν έμφαση στις ικανότητες των ατόμων με αυτισμό και νοητική αναπηρία και συμβάλλουν στην ανάπτυξη των δυνατοτήτων τους, στην ενίσχυση της προσωπικότητάς τους και στην ένταξή τους στην κοινωνία.
 
– Βελτίωση και εκπαίδευση του κοινού σχετικά με τα προβλήματα, τις δυνατότητες, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ατόμων με αυτισμό και νοητική αναπηρία.
 
– Παροχή υλικής και οποιασδήποτε άλλης βοήθειας σε άτομα με αυτισμό και νοητική αναπηρία.
 
– Η επίτευξη της πλήρους ένταξης των ατόμων με αυτισμό και νοητική αναπηρία και των οικογενειών τους σε όλα τα τμήματα της κοινωνικής και οικονομικής ζωής.
 
– Παροχή και δυνατότητα εκπλήρωσης των προϋποθέσεων για την ανεξάρτητη ζωή των ατόμων με αυτισμό και νοητική αναπηρία.
 
– Εξασφάλιση της ανεξάρτητης ζωής των ατόμων με αυτισμό και νοητική αναπηρία ως χρηστών υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας, στέγασης με υποστήριξη ή/και προσωπικής βοήθειας.
 
Μπορεί το Ίδρυμα να είναι νέο, οι ιδρυτές και οι συνεργάτες του όμως είναι μέλη οικογενειών και επαγγελματίες με εκτεταμένες γνώσεις και εμπειρία από τον τομέα του αυτισμού και της νοητικής αναπηρίας.
 
Ιδιαίτεροι τομείς ενδιαφέροντος και η κατεύθυνση προς την οποία το Ίδρυμα στοχεύει τις δραστηριότητές του είναι τα θέματα των νέων και των ενηλίκων με αυτισμό, δηλαδή η τριτοβάθμια εκπαίδευση, η στέγαση, η απασχόληση και η υγειονομική περίθαλψη. Επιπλέον, το Ίδρυμα ασχολείται με την εκπαίδευση των οικογενειών και των επαγγελματιών, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για θέματα που δεν έχουν συζητηθεί επαρκώς ή είναι προβληματικά. Αυτή τη στιγμή, εκτός από το OPPO4AUT, το Ίδρυμα συμμετέχει σε τρία ακόμη προγράμματα Erasmus +:
 
Εκπαίδευση πανεπιστημιακών δασκάλων για την ένταξη των ατόμων με νοητική αναπηρία. Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε δασκάλους και καθηγητές σε πανεπιστημιακό επίπεδο, με στόχο τη βελτίωση των γνώσεών τους σχετικά με τις νοητικές αναπηρίες, τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που σχετίζονται με αυτές και τις διάφορες δυνατότητες προσαρμογής των μαθημάτων τους για την ένταξη των ατόμων με νοητική αναπηρία.
Ένταξη των ατόμων με αυτισμό στην Ευρώπη. Βελτίωση των μεταβάσεων των μελετητών από το δημοτικό στο γυμνάσιο. Το έργο αυτό επικεντρώνεται στη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου σε μαθητές με ΔΑΦ, στη βελτίωση των σχέσεων στο σχολείο μεταξύ των μαθητών με ΔΑΦ και των συνομηλίκων και συμμαθητών τους, στην κατάρτιση εκπαιδευτικών από σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που εργάζονται με άτομα με ΔΑΦ, προκειμένου να τους παράσχουν στρατηγικές για τη βελτίωση των ακαδημαϊκών επιδόσεων των ατόμων με ΔΑΦ και τη μείωση των συμπτωμάτων άγχους/στρες που σχετίζονται με τα ζητήματα των μαθητών.
Ενίσχυση της γονεϊκής συμμετοχής στην παρέμβαση στην πρώιμη παιδική ηλικία. Διδάσκοντας στις οικογένειες τις αποτελεσματικές μεθόδους παρέμβασης στην πρώιμη παιδική ηλικία, ώστε να αποκτήσουν την ικανότητα να διαχειρίζονται προγράμματα πρώιμης παρέμβασης, να καταρτίζουν προγράμματα ανάλογα με τις ανάγκες του παιδιού τους, να τις καθοδηγούν και να τις ενθαρρύνουν προκειμένου να φτάσουν σε πιο επιστημονικά τεκμηριωμένες μεθόδους και υλικά και να βελτιώσουν βασικές ικανότητες”.
“Το SZCZECIŃSKA SZKOŁA WYŻSZA COLLEGIUM BALTICUM που ιδρύθηκε το 2000 κατατάσσεται συνεχώς ως ένα από τα καλύτερα ιδιωτικά πανεπιστήμια στη βόρεια Πολωνία. Χαρακτηρίζεται από σπουδαίο ανθρώπινο κεφάλαιο και τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης. Οι αρχές της σχολής κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα ίδρυμα που παρέχει στους φοιτητές του μια σταθερή εκπαίδευση και, συνεπώς, ένα εξαιρετικό ξεκίνημα στην επαγγελματική τους ζωή. Επιδιώκεται να παρέχονται στους νέους ενήλικες γνώσεις που περιλαμβάνουν πολλούς τομείς, ώστε να μπορούν να λάβουν μια διεπιστημονική εκπαίδευση που θα τους παρέχει καλύτερες πιθανότητες στη δύσκολη αγορά εργασίας τόσο στην Πολωνία όσο και διεθνώς. Η τρέχουσα εκπαιδευτική προσφορά περιλαμβάνει τις ακόλουθες σχολές: παιδαγωγική επιστήμη, διαιτολογία, εθνική ασφάλεια, πληροφορική και κοσμετολογία σε επίπεδα BA, MA, καθώς και μεταπτυχιακές σπουδές στη διδακτική μεθοδολογία, επιχειρήσεις, διοίκηση. Σημαντικό μέρος του ερευνητικού έργου είναι η διάδοση των αποτελεσμάτων του ιδρύματος και η ανταλλαγή εμπειριών μέσω συνεδρίων και σεμιναρίων.
 
Αποστολή του ιδρύματος είναι να παρέχει αριστεία στην εκπαίδευση καθώς και ελκυστικότητα και εμπορευσιμότητα των προτεινόμενων προγραμμάτων. Η εκπαιδευτική προσφορά προσαρμόζεται συνεχώς στις απαιτήσεις της αγοράς. Εξασφαλίζει την ανάπτυξη του πνευματικού δυναμικού των φοιτητών και διαμορφώνει τις διαπροσωπικές, ηγετικές, ομαδικές και ικανότητες επίλυσης προβλημάτων. Αναπτύσσει την πειθαρχία, τη δημιουργική σκέψη, την αποτελεσματικότητα, την ευελιξία και την επιχειρηματικότητα. Δημιουργούμε στο πανεπιστήμιό μας Κέντρο Συνεργασίας με Επιχειρήσεις, διότι πιστεύουμε ότι μόνο η συνεργασία της επιστήμης με τις επιχειρήσεις είναι η πιο αποτελεσματική.
 
Το Collegium Balticum βρίσκεται στη δυτική Πολωνία, στην πόλη Szczecin, η οποία επί του παρόντος παρουσιάζει δυνατότητες ανάπτυξης και θαυμάσιες προοπτικές να γίνει ελκυστική για διάφορους επενδυτές, αν και το ποσοστό απασχόλησης είναι 7,6% στην πόλη και 13,1% σε ολόκληρη την περιοχή Westpomeranian. Επιπλέον, το Szczecin είναι ένα σημαντικό ερευνητικό κέντρο που χαίρει καλής φήμης στον κόσμο. Το τεράστιο επιστημονικό δυναμικό του ασκεί άμεση επιρροή στην ανάπτυξη της επιστήμης στη χώρα.
 
Το Collegium Balticum διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην τοπική εκπαιδευτική αγορά όσον αφορά πρόσθετα θεματικά μαθήματα για μειονεκτούσες ομάδες, δηλαδή άτομα από κοινωνικά και οικονομικά μειονεκτούσες περιοχές, ανειδίκευτους ενήλικες και άλλους.
 
Το ίδρυμα έχει περίπου 30 σπουδαστές με διαφορετικές αναπηρίες.
 
Πρόθεση του Collegium Balticum είναι επίσης να συνεργαστεί με τις τοπικές αρχές για την παροχή θεματικών εργαστηρίων και σεμιναρίων και την προσέλκυση ομάδων-στόχων.
 
Όσον αφορά τη διαχείριση, τη διοίκηση και τη διάδοση του έργου, το Collegium Balticum έχει μεγάλη εμπειρία σε ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά έργα. Το Ίδρυμα συμμετείχε ή συμμετέχει σε διάφορα έργα αφιερωμένα σε μειονεκτούσες ομάδες:
 
OPEN (αριθμός έργου 2013-1-ES1-LEO05-66234) – το οποίο ήταν έργο LLP, Transfer of Innovation- στόχος του είναι η βελτίωση των γλωσσικών ικανοτήτων και των δυνατοτήτων κινητικότητας των κωφών ατόμων
 
Brave New Words (αριθμός έργου 2019-1-PL01-KA204-064981), το οποίο είναι έργο Erasmus+- στόχος του είναι η βελτίωση της ποιότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας και του προσωπικού “φροντίδας” που εργάζεται με άτομα με ειδικές ανάγκες, καθώς και η παροχή κατάλληλων εργαλείων για εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές και άλλο προσωπικό που εργάζεται με αυτή την ομάδα-στόχο.
 
SEPAL (αριθμός έργου 2017-1-058) το οποίο είναι έργο που χρηματοδοτείται από το Norwey Grants- Ο κύριος στόχος του έργου είναι η δημιουργία και η πιλοτική εφαρμογή σε ένα κοινό διακρατικό πλαίσιο, ενός προγράμματος επαγγελματικής ανάπτυξης μέσω ενός πιλοτικού μοντέλου αξιολόγησης ικανοτήτων που βασίζεται στην εργασιακή εμπειρία για τις υπάρχουσες δεξιότητες και την κατάρτιση στην εργασία για 300 νέους NEETs, ηλικίας μεταξύ 24 και 29 ετών, που προέρχονται από νέους με αναπηρία, εγκατάλειψη, χαμηλές δεξιότητες, Ρομά ή μετανάστες.
 
AWARDS- (αριθμός έργου 2020-1-TR01-KA204-094615) το οποίο είναι έργο Erasmus+- στόχος του είναι να βελτιώσει τις ικανότητες των οικογενειών και των επαγγελματιών των ενηλίκων με σύνδρομο Down να αποκτήσουν δεξιότητες αυτονομίας και να αυξήσουν την ποιότητα ζωής μέσω καινοτόμων μεθόδων κατάρτισης για την ενίσχυση της δραστηριότητας και της καλής γήρανσης
 
Δικτυακός τόπος: http://www.cb.szcecin.pl/”