Έργο

Σε ολόκληρη την Ευρώπη, υπάρχει σοβαρή έλλειψη εκπαίδευσης και κατάρτισης που θα μπορούσε να δώσει στα άτομα με αυτισμό τις επαγγελματικές, κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες που απαιτούνται για την απασχόληση. Τα άτομα με αυτισμό έχουν το δικαίωμα στην απασχόληση σε περιβάλλοντα χωρίς αποκλεισμούς και το δικαίωμα σε εύλογες προσαρμογές και υποστήριξη ώστε να μπορούν να εργάζονται αποτελεσματικά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα τα κράτη μέλη της έχουν υπογράψει ή/και επικυρώσει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, η οποία υποχρεώνει την ΕΕ να αναλάβει δράση για την εφαρμογή των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία σε όλες τις πτυχές της ζωής, συμπεριλαμβανομένης της απασχόλησης. Κατά την αναζήτηση λύσεων, είναι σημαντικό να βασίζονται σε στοιχεία και όχι σε υποθέσεις και να δίνεται θετική έμφαση στις ικανότητές τους και όχι στην αναπηρία τους. Σε ολόκληρη την Ευρώπη, πολλοί οργανισμοί θέτουν σε εφαρμογή αυτές τις αρχές. Ωστόσο, καθώς η συντριπτική πλειονότητα των ενηλίκων με αυτισμό παραμένει άνεργη, απαιτείται επειγόντως περαιτέρω δράση.

Το πρόγραμμα Opportunities4autism επικεντρώνεται στο να δώσει τη δυνατότητα στους δυνητικούς εργοδότες να παρέχουν σε κάθε άτομο με ΔΦΑ (ASD) τη σωστή υποστήριξη στο χώρο εργασίας.

Το έργο έχει τους ακόλουθους στόχους:

  • Να σχεδιάσει, να δοκιμάσει και να δημοσιεύσει ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πακέτο για εκπαιδευτές ΕΕΚ που θα καθοδηγεί και θα υποστηρίζει την εκπαίδευσή τους σε ομάδες-στόχους (διευθυντές ανθρώπινου δυναμικού και προσλήψεων, διευθυντές επιχειρήσεων και βιομηχανιών, ΜΜΕ, μεγαλύτερες επιχειρήσεις, διευθυντές γραμμής) σχετικά με την κατανόηση, την πρόσληψη και την υποστήριξη ατόμων με αυτισμό στον εργασιακό χώρο
  • Να παραδώσει μαθήματα κατάρτισης για την άμεση κατάρτιση των ομάδων-στόχων ώστε να αποκτήσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες σχετικά με την κατανόηση, την πρόσληψη και την υποστήριξη ατόμων με αυτισμό στον χώρο εργασίας και, επίσης, να παραδώσει τα μαθήματα αυτά σε μια ομάδα-στόχο εκπαιδευτών ΕΕΚ, προκειμένου να ενισχυθεί και να διαιωνιστεί το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα των εν λόγω μαθημάτων

Η διεθνής συνεργασία στο πλαίσιο αυτού του έργου είναι ένας σημαντικός παράγοντας που θα επιτρέψει στους εταίρους να παρουσιάσουν ένα πλήρες πρόγραμμα κατάρτισης που θα τους εκπαιδεύσει να κατανοούν, να προσλαμβάνουν και να υποστηρίζουν άτομα με ASD στο χώρο εργασίας. Μια άλλη σημαντική πτυχή είναι η δυνατότητα για τις ομάδες-στόχους, από τις διάφορες χώρες-εταίρους, να ανταλλάξουν τις απόψεις και τις ανησυχίες τους σχετικά με την απασχόληση των ατόμων με ASD. Το έργο αυτό θα αποτελέσει την αφετηρία για την παράδοση ενός ολοκληρωμένου, εκπαιδευτικού εργαλείου, το οποίο θα παρουσιάζει διευρωπαϊκές συστάσεις και συμπεράσματα, έτοιμα προς χρήση σενάρια, καλές πρακτικές και στρατηγικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά την πρόσληψη και την απασχόληση ενός ατόμου με ASD.

Κατά τη διάρκεια του έργου θα αναπτύξουμε:

IO1: Πρόγραμμα σπουδών εκπαιδευτών ΕΕΚ “opportunities4autism”

IO2: “opportunities4autism” Εγχειρίδιο εκπαιδευτή ΕΕΚ

IO3: “opportunities4autism” Πρακτικός οδηγός για εργοδότες

IO4: πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης

6 πολλαπλασιαστικές εκδηλώσεις (1 σε κάθε χώρα εταίρο), συμπεριλαμβανομένης 1 τελικής διεθνούς διάσκεψης

Εκδήλωση βραχυπρόθεσμης κατάρτισης για εκπαιδευτές ΕΕΚ (Γ1)