Partnerzy

Stowarzyszenie Mi Hijo y Yo przeprowadziło w 2015 roku szkolenie na temat znajomości zagadnień związanych z autyzmem dla 350 pracowników sieci supermarketów Alcampo w celu uwrażliwienia ich na pracę z osobami ze spektrum autyzmu. Stowarzyszenie współpracuje z wieloma podmiotami, a głównym działaniem organizacji jest kreowanie pozytywnego wizerunku osób z autyzmem w miejscu pracy, ukazywanie ich potencjału oraz mocnych stron w celu wzmacniania procesu integracyjnego tej grupy docelowej. Strona internetowa: https://www.asociacionmihijoyyo.org/

STANDO LTD (STANDOUTEDU) jest organizacją badawczą i edukacyjną z siedzibą na Cyprze, w zakresie badań i innowacji. Jesteśmy, w tym samym czasie, zatwierdzone Centrum VET akredytowane przez Human Resource Development Authority z Cypru. Siła naszego przedsiębiorstwa leży przede wszystkim w naszym wysoko wykwalifikowanym zespole i jego rozbudowanej sieci międzynarodowych partnerów. STANDO LTD ma 5 pełnoetatowych pracowników, 10 w niepełnym wymiarze godzin i ponad 20 wolontariuszy. Nasza dynamiczna i doświadczona kadra akademicka, naukowa i praktycy są zaangażowani w realizację dużych projektów współfinansowanych i z organizacjami z Cypru i całego świata. Aktywnie uczestniczymy w planowaniu i realizacji krajowych i międzynarodowych projektów, dążąc do dostarczania innowacyjnych rozwiązań, które ułatwiają rozwój ludzi i spójność społeczeństw. Od 2016 roku realizujemy serię szkoleń zawodowych i akademickich w ramach programu Erasmus+ KA1 i KA2, a także kursy, seminaria i usługi doradcze dla różnych grup docelowych (dzieci, studentów, młodzieży, nauczycieli, decydentów, rodziców, dorosłych), osób uczących się i pracowników dostawców kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz Centrów dla Dorosłych. Naszą wizją jest bycie jedną z głównych organizacji badawczych i edukacyjnych w Europie, uznaną za profesjonalizm w postępach badawczych i możliwościach edukacyjnych oferowanych w różnych kontekstach i dla różnych klientów. Naszą misją jest nadanie edukacji nowego wymiaru poprzez innowacyjne programy i praktyki instruktażowe oraz promowanie wiodących badań przyczyniających się do poprawy edukacji w dzisiejszym złożonym globalnym środowisku. Nasze przedsiębiorstwo promuje działania edukacyjne, rozwój umiejętności zawodowych i społecznych dzieci, młodzieży i dorosłych, aby móc się dostosować i skutecznie integrować w dynamicznym społeczeństwie. Jesteśmy również zaangażowani w integrację społeczną i dajemy równe szanse na naukę umiejętności zawodowych grupom osób znajdujących się w najbardziej niekorzystnej sytuacji, osobom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, z problemami społecznymi oraz tym, które są w wysokim stopniu zagrożone wykluczeniem społecznym. Pragniemy przyczyniać się do rozwoju gospodarczego i obywatelskiego jednostek, poprzez kształcenie ustawiczne oraz szkolenia służące rozwojowi osobistemu i zawodowemu, zgodnie z aktualnymi wymogami rynku pracy. Pragniemy wzmacniać upodmiotowienie ludzi, przedsiębiorczość, kreatywność, integrację społeczną i akceptację różnorodności kulturowej poprzez uczenie się międzykulturowe. Zachęcamy ludzi do rozwijania swoich pomysłów i inicjatyw w konkretne projekty i staramy się rozwijać ich kreatywność i umiejętności przedsiębiorcze. Przyjmujemy i wdrażamy różne innowacyjne inicjatywy w zakresie edukacji formalnej i nieformalnej, zapewniając informacje, doradztwo, szkolenia zarówno dla młodych ludzi, jak i profesjonalistów. Strona internetowa: https://www.standoutedu.com/

CESIE jest organizacją pozarządową, założoną w 2001 roku, zainspirowaną pracą i teoriami włoskiego socjologa Danilo Dolci (1924-1997). CESIE przyczynia się do aktywnego uczestnictwa ludzi, społeczeństw obywatelskich i instytucji poprzez realizację projektów w różnych obszarach tematycznych, w kierunku promowania wzrostu i rozwoju, zawsze ceniąc różnorodność w poszanowaniu etyki i rozwoju człowieka. CESIE ma na celu wspieranie osób w nabywaniu i rozwijaniu podstawowych umiejętności i kluczowych kompetencji, rozwijaniu odpowiednich i wysokiej jakości umiejętności i kompetencji w celu wspierania zdolności do zatrudnienia oraz rozwoju społeczno-edukacyjnego i osobistego. Aktywnie łączy badania z działaniem, wykorzystując innowacyjne podejścia do uczenia się i nieformalne metodologie edukacyjne, aby zwiększyć i poprawić zorientowane na przyszłość procesy innowacyjne w sferze edukacyjnej, społecznej, gospodarczej i kulturowej. Naszą misją jest promowanie wzrostu poprzez innowacyjne i partycypacyjne podejścia edukacyjne. Aby wypełnić misję, CESIE realizuje następujące cele: Poprawa edukacji przez całe życie w Europie poprzez ponadnarodowe projekty angażujące społeczności lokalne Promowanie zrównoważonego rozwoju sąsiednich regionów i nie tylko poprzez szkolenia i edukację Wspieranie postępu i innowacji w szkolnictwie wyższym i badaniach naukowych wspieranie mobilności edukacyjnej osób w każdym wieku, ponad granicami i sektorami Stymulowanie lokalnego wzrostu poprzez adaptację międzynarodowych dobrych praktyk i metod. Jako Europejski Ośrodek Studiów i Inicjatyw, organizacja zajmuje się promocją badań i rozwoju w celu zwiększenia i poprawy zorientowanych na przyszłość procesów innowacyjnych w sferze edukacyjnej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej, wierząc w przekrój organizacji współpracujących w ramach heterogenicznych dziedzin i sektorów. Strona internetowa: https://cesie.org/en/

Fundación INTRAS jest organizacją non-profit zajmującą się badaniami i interwencjami w dziedzinie zdrowia psychicznego w Hiszpanii od 1994 roku. Zatrudnia około 270 specjalistów w 24 ośrodkach i usługach w całym regionie Castilla y León. Usługi i programy organizacji opierają się na podejściu odzyskiwania, umożliwiając osobom z problemami zdrowia psychicznego prowadzenie samodzielnego i pewnego siebie życia. INTRAS oferuje szereg usług i działań, takich jak zakwaterowanie w ośrodkach mieszkalnych i mieszkaniach wspomaganych, programy rehabilitacji psychospołecznej i zawodowej, szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe, a także bogatą ofertę zajęć artystycznych i rekreacyjnych. Wartością leżącą u podstaw Fundacji INTRAS jest poszanowanie godności i praw człowieka w ramach usług zdrowotnych i społecznych. Fundacja działa na rzecz ciągłego doskonalenia poprzez wymianę dobrych praktyk i przyczynianie się do innowacji w usługach zdrowia psychicznego. Strona internetowa: https://www.intras.es/

Fundacja została powołana w październiku 2018 roku przez grupę członków rodzin osób z autyzmem. Jest organizacją pozarządową, non-profit, powołaną do realizacji celów ogólnospołecznych, poprawy ochrony socjalnej i zdrowotnej, poprawy sytuacji osób z niepełnosprawnościami, opieki nad dziećmi, młodzieżą i osobami starszymi, w szczególności: – Poprawa życia osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem oraz ich rodzin z naciskiem na ochronę, promowanie i wykonywanie ustalonych na arenie międzynarodowej standardów w zakresie praw człowieka i swobód obywatelskich. – Poprawa i podnoszenie świadomości społecznej na temat potrzeb osób z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną. – Zachęcanie i realizacja działań z zakresu szeroko pojętego programu społecznego, które podkreślają możliwości osób z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną oraz przyczyniają się do rozwoju ich potencjału, wzmocnienia osobowości i integracji ze społeczeństwem. – Doskonalenie i edukacja społeczeństwa w zakresie problemów, potencjałów, praw i obowiązków osób z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną. – Udzielanie pomocy materialnej i wszelkiej innej osobom z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną. – Osiąganie pełnej integracji osób z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzin ze wszystkimi segmentami życia społecznego i gospodarczego. – Zapewnienie i umożliwienie spełnienia warunków do samodzielnego życia osób z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną. – Zapewnienie niezależnego życia osób z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną jako użytkowników usług dziennych, mieszkań ze wsparciem i/lub pomocy osobistej. Choć Fundacja może być młoda, jej założyciele i współpracownicy to członkowie rodzin i profesjonaliści posiadający szeroką wiedzę i doświadczenie z zakresu autyzmu i niepełnosprawności intelektualnej. Szczególnymi obszarami zainteresowania i kierunkiem, w którym Fundacja kieruje swoje działania, są sprawy młodzieży i dorosłych osób z autyzmem, tj. szkolnictwo wyższe, mieszkalnictwo, zatrudnienie i opieka zdrowotna. Ponadto Fundacja poświęca się edukacji rodzin i profesjonalistów, ze szczególnym uwzględnieniem tematów niedostatecznie wypowiedzianych lub problematycznych. Obecnie, oprócz OPPO4AUT, Fundacja uczestniczy jeszcze w trzech projektach Erasmus +: Training University Teachers for the inclusion of people with intellectual disabilities. Program ten jest skierowany do nauczycieli i profesorów na poziomie uniwersyteckim, aby zwiększyć ich wiedzę na temat niepełnosprawności intelektualnej, specyficznych potrzeb edukacyjnych z nią związanych oraz różnych możliwości dostosowania swoich przedmiotów do włączania osób z niepełnosprawnością intelektualną. Włączanie osób z autyzmem w Europie. Poprawa uczonych przejść ze szkoły podstawowej do średniej. Projekt ten koncentruje się na zmniejszeniu liczby uczniów z ASD, poprawie relacji w szkole pomiędzy uczniami z ASD a ich rówieśnikami i kolegami z klasy, szkoleniu

SZCZECIŃSKA SZKOŁA WYŻSZA COLLEGIUM BALTICUM założona w 2000 roku nieprzerwanie plasuje się w czołówce najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce północnej. Cechuje ją świetny kapitał ludzki i ogromny potencjał rozwojowy. Władzom szkoły udało się zbudować placówkę, która zapewnia swoim studentom solidne wykształcenie, a tym samym świetny start w życie zawodowe. Pragnie się przekazać młodym dorosłym wiedzę z wielu dziedzin, tak aby mogli zdobyć interdyscyplinarne wykształcenie dające im większe szanse na trudnym rynku pracy zarówno w Polsce, jak i na świecie. Aktualna oferta edukacyjna obejmuje następujące kierunki: pedagogika, dietetyka, bezpieczeństwo narodowe, informatyka i kosmetologia na poziomie licencjackim, magisterskim oraz studia podyplomowe z zakresu metodyki nauczania, biznesu, zarządzania. Istotną częścią pracy naukowej jest upowszechnianie dorobku instytucji oraz wymiana doświadczeń poprzez konferencje i seminaria. Misją instytucji jest zapewnienie doskonałości kształcenia oraz atrakcyjności i atrakcyjności rynkowej proponowanych programów. Oferta edukacyjna jest stale dostosowywana do wymagań rynku. Zapewnia rozwój potencjału intelektualnego studentów oraz kształtuje ich umiejętności interpersonalne, przywódcze, pracy zespołowej i rozwiązywania problemów. Rozwija dyscyplinę, kreatywne myślenie, skuteczność, elastyczność i przedsiębiorczość. Tworzymy na naszej uczelni Centrum Współpracy z Biznesem, ponieważ wierzymy, że tylko współpraca nauki z biznesem jest najbardziej efektywna. Collegium Balticum położone jest w zachodniej Polsce, w mieście Szczecin, które obecnie wykazuje potencjał rozwojowy i wspaniałe perspektywy stania się atrakcyjnym dla różnych inwestorów, chociaż wskaźnik zatrudnienia wynosi 7,6% w mieście i 13,1% w całym województwie zachodniopomorskim. Ponadto Szczecin jest ważnym ośrodkiem naukowym, cieszącym się dobrą opinią na świecie. Jego ogromny potencjał naukowy wywiera bezpośredni wpływ na rozwój nauki w kraju. Collegium Balticum odgrywa ważną rolę na lokalnym rynku edukacyjnym w zakresie dodatkowych kursów tematycznych dla grup defaworyzowanych, tj. osób z obszarów o niekorzystnej sytuacji społecznej i ekonomicznej, niewykwalifikowanych dorosłych i innych. Instytucja ma około 30 studentów z różnymi upośledzeniami. Collegium Balticum zamierza również współpracować z władzami lokalnymi w celu zapewnienia warsztatów tematycznych i seminariów oraz przyciągnięcia grup docelowych. Jeśli chodzi o zarządzanie projektami, administrację i rozpowszechnianie, Collegium Balticum ma duże doświadczenie w europejskich projektach edukacyjnych. Instytucja uczestniczyła lub uczestniczy w różnych projektach dedykowanych dla grup defaworyzowanych: OPEN (numer projektu 2013-1-ES1-LEO05-66234) – który był projektem LLP, Transfer of Innovation; jego celem jest poprawa kompetencji językowych i możliwości mobilności wśród osób niesłyszących Brave New Words (numer projektu 2019-1-PL01-KA204-064981), który jest projektem Erasmus+; jego ai