Projekt

W całej Europie istnieje duży niedobór szkoleń, które mogłyby dać osobom z autyzmem umiejętności zawodowe, społeczne i komunikacyjne, które są wymagane do zatrudnienia. Osoby z autyzmem mają prawo do zatrudnienia w warunkach integracyjnych oraz prawo do rozsądnego dostosowania i wsparcia umożliwiającego im efektywną pracę. Unia Europejska i wszystkie jej państwa członkowskie podpisały i lub ratyfikowały Konwencję Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych, zobowiązując UE do podjęcia działań mających na celu realizację praw osób niepełnosprawnych we wszystkich aspektach życia, w tym w zatrudnieniu. Szukając rozwiązań, ważne jest, aby były one oparte na dowodach, a nie na założeniach, oraz aby kłaść pozytywny nacisk na zdolności tych osób, a nie na ich niepełnosprawność. W całej Europie wiele organizacji wprowadza te zasady w życie. Ponieważ jednak zdecydowana większość dorosłych osób z autyzmem pozostaje bez pracy, pilnie potrzebne są dalsze działania.

Projekt Opportunities4autism skupia się na umożliwieniu potencjalnym pracodawcom udzielenia każdej osobie z ASD, odpowiedniego wsparcia w miejscu pracy.

Cele projektu:

  • Zaprojektowanie, przetestowanie i opublikowanie innowacyjnego pakietu szkoleniowego dla trenerów VET, który będzie prowadził i wspierał ich szkolenie na grupach docelowych (menedżerowie ds. HR i rekrutacji, liderzy biznesu i przemysłu, MŚP, większe korporacje, menedżerowie liniowi) w zakresie rozumienia, rekrutacji i wspierania osób z autyzmem w miejscu pracy.
  • Przeprowadzenie kursów szkoleniowych w celu bezpośredniego przeszkolenia grup docelowych w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji dotyczących rozumienia, rekrutacji i wspierania osób z autyzmem w miejscu pracy, a także przeprowadzenie tych kursów dla grupy docelowej trenerów VET, w celu wzmocnienia i utrwalenia efektu upowszechniania tych kursów.

Współpraca międzynarodowa w ramach tego projektu jest ważnym czynnikiem, który pozwolił partnerom opracować kompletny i uniwersalny program szkoleniowy, który będzie przydatny dla trenerów VET w zakresie zrozumienia, rekrutacji i wspierania osób z ASD w miejscu pracy. Innym ważnym aspektem jest możliwość wymiany poglądów i obaw dotyczących zatrudniania osób z ASD przez grupy docelowe, z różnych krajów partnerskich. Projekt ten był punktem wyjścia do stworzenia kompleksowego narzędzia szkoleniowego, prezentującego transeuropejskie zalecenia i wnioski, gotowe do wykorzystania scenariusze, dobre praktyki i strategie do wykorzystania podczas rekrutacji i zatrudniania osób z ASD.

W trakcie projektu opracowaliśmy

IO1: Program nauczania dla trenerów VET „opportunities4autism”.

IO2: „opportunities4autism” Podręcznik dla trenerów VET

IO3: „opportunities4autism” Praktyczny przewodnik dla pracodawców

IO4: platformę e-learningowa

6 wydarzeń upowszechniających (1 w każdym kraju partnerskim)

2 działania w zakresie uczenia się, nauczania i szkolenia (LTT): Krótkoterminowe wydarzenie szkoleniowe dla trenerów VET (C1)

6 lokalnych faz pilotażowych