Partneri

Udruženje Mi Hijo i Io je kao pilot iskustvo 2015. godine napravilo obuku o autizmu za 350 radnika jedne kompanije i njihovih supermarketa alcampo u cilju njihovog senzibilisanja i razumevanja autizma. Takođe sarađujemo sa više kompanija koje žele da se informišu o autizmu za buduće zaposlene i izvrše pripreme u sektoru radne inkluzije kod autizma. Naši stručnjaci imaju iskustva u radu sa osobama sa autizmom uopšte, u pogledu obrazovanja, zdravstva i zapošljavanja, a doprinos ovom projektu računaće na psihologe i socijalne edukatore sa master studijama ljudskih resursa za osobe sa autizmom. Vebsajt: https://vvv.asociacionmihijoiio.org/

STANDO LTD (STANDOUTEDU) je istraživačka i obrazovna organizacija sa sedištem na Kipru, posvećena unapređenju istraživanja i inovacija. Mi smo, istovremeno, odobreni radni centar akreditovan od strane Uprave za razvoj ljudskih resursa Kipra. Snaga našeg preduzeća prvenstveno leži u našem visoko kvalifikovanom timu i njegovoj proširenoj mreži međunarodnih partnera. STANDO LTD ima 5 stalno zaposlenih, 10 honorarno zaposlenih i više od 20 volontera. Naši dinamični i iskusni akademci, istraživači i praktičari su posvećeni implementaciji velikih sufinansiranih projekata i sarađuje sa organizacijama sa Kipra i širom sveta. Aktivno učestvujemo u planiranju i implementaciji nacionalnih i međunarodnih projekata, sa ciljem da obezbedimo inovativna rešenja koja olakšavaju razvoj ljudi i koheziju društava. Od 2016. pružamo niz stručnih i akademskih obuka u okviru Erazmus+ KA1 i KA2, kao i s kursevima, seminarima i konsultantskim uslugama za različite ciljne grupe (deca, studenti, omladina, nastavnici, kreatori politike, roditelji, odrasli), učenici i osoblje pružalaca stručnog obrazovanja i radnog osposobljavanja i centara za odrasle. Naša vizija je da budemo jedna od vodećih istraživačkih i obrazovnih organizacija u Evropi, prepoznata po svojoj izvrsnosti u napretku istraživanja i obrazovnim mogućnostima koje se nude u različitim kontekstima i klijentima. Naša misija je da damo obrazovanju novu dimenziju kroz inovativne programe i nastavne prakse i da promovišemo vodeća istraživanja koja doprinose poboljšanju obrazovanja u današnjem kompleksnom globalnom okruženju. Naše preduzeće promoviše obrazovne aktivnosti, razvoj profesionalnih i društvenih veština dece, mladih i odraslih kako bi bili u stanju da se prilagode i efikasno integrišu u dinamično društvo. Takođe smo posvećeni društvenoj integraciji i dajemo jednake mogućnosti za učenje stručnih veština za najugroženije grupe ljudi, one sa posebnim obrazovnim potrebama, socijalnim problemima i one sa visokim rizikom od socijalne isključenosti. Cilj nam je da doprinesemo ekonomskom i građanskom rastu pojedinaca, kroz doživotno obrazovanje i obuku za lični i profesionalni razvoj u skladu sa aktuelnim zahtevima tržišta rada. Želimo da unapredimo osnaživanje ljudi, preduzetništvo, kreativnost, socijalnu inkluziju i prihvatanje kulturne raznolikosti kroz interkulturalno učenje. Podstičemo ljude da razviju svoje ideje i inicijative u konkretne projekte i težimo da razvijamo njihovu kreativnost i preduzetničke veštine. Usvajamo i sprovodimo različite inovativne inicijative u oblasti formalnog i neformalnog obrazovanja, pružajući informacije, savetovanje, obuku kako mladima tako i profesionalcima. Vebsajt: https://vvv.standoutedu.com

CESIE je nevladina organizacija, osnovana 2001. godine, inspirisana radom i teorijama italijanskog sociologa Danila Dolcija (1924-1997). CESIE doprinosi aktivnom učešću ljudi, civilnog društva i institucija kroz realizaciju projekata o različite tematske oblasti, ka promociji rasta i razvoja, uvek vrednujući različitost u pogledu etike i ljudskog razvoja. CESIE ima za cilj da podrži pojedince u sticanju i razvoju osnovnih veština i ključnih kompetencija, razvoju relevantnih i visokokvalitetnih veština i kompetencija u cilju podsticanja zapošljivosti i društveno-obrazovnog i ličnog razvoja. Aktivno povezuje istraživanje sa akcijom koristeći inovativne pristupe učenju i neformalne obrazovne metodologije kako bi povećao i unapredio inovativne procese orijentisane na budućnost u obrazovnoj, društvenoj, ekonomskoj i kulturnoj sferi. Naša misija je da promovišemo rast kroz inovativne i participativne obrazovne pristupe. Da bi ispunio svoju misiju, CESIE teži sledećim ciljevima: Da poboljša doživotno obrazovanje u Evropi kroz transnacionalne projekte koji uključuju lokalne zajednice Da promoviše održivi razvoj susednih regiona i šire kroz obuku i obrazovanje Da podstiče napredak i inovacije u visokom obrazovanju i istraživanju Da podrži mobilnost u učenju za ljude svih uzrasta, preko granica i sektora Da podstakne lokalni rast prilagođavanjem međunarodnih dobrih praksi i metoda Kao evropski centar studija i inicijativa, organizacija je posvećena promociji istraživanja i razvoja kako bi povećala i unapredila inovativne procese orijentisane na budućnost u obrazovnim, društvenim, ekonomskim i kulturnim sferama, verujući u unakrsnu saradnju organizacija koje sarađuju unutar heterogene oblasti i sektori. Vebsajt: https://cesie.org/en

Fondacija INTRAS je neprofitna organizacija posvećena istraživanju i intervencijama u oblasti mentalnog zdravlja u Španiji, od 1994. godine. Zapošljava otprilike 270 profesionalaca u 24 centra i službe širom regiona Kastilja i Leon. Usluge i programi organizacije se fokusiraju na pristup oporavku, osnažujući ljude sa problemima mentalnog zdravlja da žive samoopredeljenim i samopouzdanim životom. INTRAS nudi niz usluga i aktivnosti kao što su smeštaj u stambenim objektima i stanovima uz podršku, psihosocijalne i radne rehabilitacije, profesionalne i stručne obuke, zapošljavanje i profesionalno usmeravanje, kao i širok izbor umetničkih i slobodnih aktivnosti. Vrednost u fokusu INTRAS Fondacije je poštovanje ljudskog dostojanstva i ljudskih prava u okviru zdravstvenih i socijalnih usluga. Fondacija radi na stalnom unapređenju kroz razmenu dobrih praksi i doprinoseći inovacijama u uslugama mentalnog zdravlja. Vebsajt: https://vvv.intras.es

Fondaciju Hiljadu želja je u oktobru 2018. godine osnovala grupa članova porodica osoba sa autizmom. To je nevladina, neprofitna organizacija osnovana radi ostvarivanja opšte dobrobiti, unapređenja socijalne i zdravstvene zaštite, unapređenja položaja osoba sa invaliditetom, briga o deci, mladima i starima, posebno: – Unapređenje života osoba sa intelektualnim teškoćama i autizmom i njihovih porodica sa fokusom na zaštitu, promovisanje i ostvarivanje međunarodno utvrđenih standarda u oblasti ljudskih prava i građanskih sloboda. – Unapređenje i podizanje svesti javnosti o potrebama osoba sa autizmom i intelektualnim teškoćama. – Podsticanje i sprovođenje aktivnosti na široj društvenoj agendi koje ističu sposobnosti osoba sa autizmom i intelektualnim teškoćama i doprinose razvoju njihovih potencijala, jačanju njihove ličnosti i integraciji u društvo. – Unapređenje i edukacija javnosti o problemima, potencijalima, pravima i obavezama osoba sa autizmom i intelektualnim teškoćama. – Pružanje materijalne i svake druge pomoći osobama sa autizmom i intelektualnim teškoćama. – Postizanje pune integracije osoba sa autizmom i intelektualnim teškoćama i njihovih porodica u sve segmente društvenog i ekonomskog života. – Obezbeđivanje i omogućavanje ispunjenja uslova za samostalan život osoba sa autizmom i intelektualnim invaliditetom. – Obezbeđivanje samostalnog života osoba sa autizmom i intelektualnim teškoćama kao korisnika usluga dnevnog boravka, smeštaja uz podršku i/ili personalnu asistenciju. Iako je Fondacija možda mlada, njeni osnivači i saradnici su članovi porodice i profesionalci sa velikim znanjem i iskustvom iz oblasti autizma i intelektualnih teškoća. Posebne oblasti interesovanja i pravac u koji Fondacija usmerava svoje aktivnosti su pitanja mladih i odraslih sa autizmom, odnosno visoko obrazovanje, stanovanje, zapošljavanje i zdravstvena zaštita. Pored toga, Fondacija je posvećena edukaciji porodica i profesionalaca, sa posebnim interesovanjem za nedovoljno govorene ili problematične teme. Trenutno, pored OPPO4AUT, Fondacija učestvuje u još tri Erazmus+ projekta: – Obuka univerzitetskih nastavnika za inkluziju osoba sa intelektualnim invaliditetom. Ovaj program je namenjen nastavnicima i profesorima na univerzitetskom nivou, kako bi unapredili njihovo znanje o intelektualnim teškoćama, specifičnim obrazovnim potrebama u vezi sa njima, kao i različitim mogućnostima prilagođavanja svojih predmeta za inkluziju osoba sa intelektualnim teškoćama. – Inkluzija osoba sa autizmom u Evropi. Poboljšanje tranzicije iz osnovne u srednju školu za učenike sa autizmom. Ovaj projekat je fokusiran na smanjenje ranog napuštanja škole kod učenika sa autizmom, unapređenje odnosa u školi između učenika sa autizmom i njihovih vršnjaka, obuku nastavnika iz osnovnih i srednjih škola za rad sa osobama sa autizmom kako bi im se pružile strategije za poboljšanje akademski učinak osoba sa autizmom i smanjenje njihovih simptoma anksioznosti/stresa povezanih sa školom. – Povećanje učešća roditelja u ranoj intervenciji u detinjstvu. Učenje porodica efikasnim metodama rane intervencije u detinjstvu kako bi im se pružile kompetencije da upravljaju programima rane intervencije, da uspostave programe u skladu sa potrebama svog deteta, usmeravajući ih i ohrabrujući ih kako bi došli do naučnih metoda i materijala i poboljšali ključne kompetencije.

SZCZECINSKA SZKOŁA VIZSZA COLLEGIUM BALTICUM osnovana 2000. godine kontinuirano se rangira kao jedan od najboljih privatnih univerziteta u severnoj Poljskoj. Odlikuje se velikim ljudskim kapitalom i ogromnim razvojnim potencijalom. Školske vlasti su uspele da izgrade instituciju koja svojim studentima pruža solidno obrazovanje a samim tim i odličan početak njihovog profesionalnog života. Želja je da se mladim odraslim osobama pruže znanja koja obuhvataju mnoge oblasti kako bi mogli da steknu interdisciplinarno obrazovanje pružajući im veće šanse na teškom tržištu rada kako u Poljskoj tako i na međunarodnom nivou. Aktuelna obrazovna ponuda obuhvata sledeće fakultete: obrazovne nauke, dijetetiku, nacionalnu bezbednost, informatiku i kozmetologiju na BA, MA nivoima kao i postdiplomske studije iz metodike nastave, biznisa, menadžmenta. Značajan deo istraživačkog rada je diseminacija rezultata institucije i razmena iskustava kroz konferencije i seminare. Misija ustanove je da obezbedi izvrsnost u obrazovanju, kao i atraktivnost i tržišnost predloženih programa. Obrazovna ponuda se stalno prilagođava zahtevima tržišta. Osigurava razvoj intelektualnog potencijala učenika i oblikuje njihove međuljudske, liderske, timske veštine i veštine rešavanja problema. Razvija disciplinu, kreativno razmišljanje, efektivnost, fleksibilnost i preduzetništvo. Na našem univerzitetu stvaramo saradnju sa Biznis centrom jer verujemo da je samo saradnja nauke sa biznisom najefikasnija. Collegium Balticum se nalazi u zapadnoj Poljskoj, u gradu Ščećinu koji trenutno pokazuje potencijal rasta i sjajne izglede da postane atraktivan za različite investitore, iako je stopa zaposlenosti 7,6% u gradu i 13,1% u celom zapadnopomorskom regionu. Štaviše, Šćećin je važan istraživački centar koji uživa dobru reputaciju u svetu. Njegov ogroman naučni potencijal direktno utiče na razvoj nauke u zemlji. Collegium Balticum igra važnu ulogu na lokalnom obrazovnom tržištu u smislu dodatnih tematskih kurseva za ugrožene grupe, odnosno ljude iz socijalno i ekonomski ugroženih područja, nekvalifikovane odrasle osobe i druge. Ustanova ima oko 30 učenika sa različitim vidovima invaliditeta. Namera Collegium Balticuma je i da sarađuje sa lokalnim vlastima u cilju pružanja tematskih radionica i seminara i privlačenja ciljnih grupa. Kada je u pitanju upravljanje projektima, administracija i diseminacija, Collegium Balticum ima veliko iskustvo u evropskim obrazovnim projektima. Institucija je učestvovala ili učestvuje u različitim projektima posvećenim ugroženim grupama: OPEN (broj projekta 2013-1-ES1-LEO05-66234) – koji je bio LLP, projekat Transfer inovacije; njegov cilj je da unapredi jezičke kompetencije i mogućnosti mobilnosti gluvih osoba. Brave New Words (broj projekta 2019-1-PL01-KA204-064981) koji je projekat Erazmus+; ima za cilj unapređenje kvaliteta obrazovnog procesa osoblja koje radi sa osobama sa posebnim potrebama, kao i obezbeđivanje odgovarajućih alata za nastavnike, trenere i ostalo osoblje koje radi sa ovom ciljnom grupom. SEPAL (broj projekta 2017-1-058) je projekat finansiran od strane norveških grantova; Glavni cilj projekta je kreiranje i pilotiranje u zajedničkom transnacionalnom okviru, programa profesionalnog razvoja kroz pilot model procene kompetencija zasnovan na radnom iskustvu za postojeće veštine i obuci na poslu za 300 mladih osoba koje više nisu u sistemu obrazovanja, ali ni zapošljavanja, starosti između 24 i 29 godina, koji dolaze iz grupe mladih ljudi sa invaliditetom, niskih kvalifikacija, Roma ili migranata. AWARDS- (broj projekta 2020-1-TR01-KA204-094615) koji je Erazmus+ projekat; njegov cilj je da unapredi kompetencije porodica i profesionalaca odraslih sa Daunovim sindromom kako bi stekli veštine autonomije i povećali kvalitet života kroz inovativne metode obuke u cilju jačanja aktivnosti i dobrog starenja. Veb sajt: http://vvv.cb.szcecin.pl