Pregled

Širom Evrope postoji ozbiljan nedostatak obrazovanja i obuke koji bi osobama sa autizmom mogla pružiti stručne, društvene i komunikacijske veštine koje su potrebne za zapošljavanje. Osobe sa autizmom imaju pravo na zapošljavanje u inkluzivnom okruženju i pravo na razumno prilagođavanje ž i podršku kako bi im se omogućilo da efikasno rade. Evropska Unija i sve njene države članice potpisale su i/ili ratifikovale Konvenciju Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom, obavezujući EU da preduzme mere za sprovođenje prava osoba sa invaliditetom u svim aspektima života, uključujući zapošljavanje. Kada se traže rešenja, važno je da se ona zasnivaju na dokazima, a ne na pretpostavkama, i da se pozitivan naglasak stavlja na njihove sposobnosti, a ne na njihov invaliditet. Širom Evrope mnoge organizacije sprovode ove principe u delo. Ipak, pošto je velika većina odraslih osoba sa autizmom i dalje nezaposlena, hitno su potrebne dalje mere.

Projekat Opportunities4Autism je fokusiran na omogućavanje potencijalnim poslodavcima da svakoj osobi sa autizmom pruže pravu podršku na radnom mestu.

Projekat ima sledeće ciljeve:

  • Da kreira, testira i objavi inovativni paket obuke za radne instruktore koji će voditi i podržavati njihovu obuku o ciljnim grupama (menadžeri ljudskih resursa i regrutacije, poslovni i industrijski lideri, mala i srednja preduzeća, velika preduzeća, linijski menadžeri) o razumevanju, regrutovanju i podršci pojedincima sa autizmom na radnom mestu.
  • Da kreira i omogući obuku za direktnu obuku ciljnih grupa da steknu znanja, veštine i kompetencije o razumevanju, regrutovanju i podršci osobama sa autizmom na radnom mestu i, takođe, da ove kurseve održavaju ciljnoj grupi radnih instruktora, kako bi se pojačao i produžio efekat ovih obuka.

Međunarodna saradnja u okviru ovog projekta je važan faktor koji će omogućiti partnerima da predstave kompletan program obuke koji će ih obučiti da razumeju, regrutuju i podrže osobe sa autizmom na radnom mestu. Drugi važan aspekt je mogućnost da ciljne grupe, iz različitih partnerskih zemalja, razmene svoje stavove i brige u vezi sa zapošljavanjem osoba sa autizmom. Ovaj projekat će biti polazna tačka za isporuku sveobuhvatnog alata za obuku, predstavljajući transevropske preporuke i zaključke, scenarije spremne za upotrebu, dobre prakse i strategije koje će se koristiti prilikom regrutovanja i zapošljavanja osobe sa autizmom.

Tokom projekta ćemo razviti:

IO1 „Opportunities4Autism“ kurikulum za radne instruktore

IO2 „Opportunities4Autism“ Priručnik za radne instruktore

IO3 „Opportunities4Autism“ Praktični vodič za poslodavce

IO4: Platformu za e-učenje

6 događaja za širenje rezultata projekta (po 1 u svakoj partnerskoj zemlji) uključujući 1 međunarodnu konferenciju

Aktivnosti učenja: Kratku obuku za radne instruktore (C1)